Sosyal Medya Hesaplarımız

Genel Haberler

Rossmann, PNR Grup ile Türkiye’de

Editör
rossmann_200
Abone Ol:

Almanya’nın 2. büyük drogstore zincirlerinden biri olan Rossmann, PNR Grup ile birlikte Türkiye’de yatırım kararı aldı. Mart 2010 tarihi itibarıyle Türkiye’de mağazalar açmaya hazırlanan Rossmann, hem çalışmalarını anlatmak hem de yatırım kararları hakkında bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Rossmann Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Rossmann, Ülke Sorumlusu Ramez Abbould ile birlikte Fevzi ve Nazım Pınar kardeşler katıldı. Fevzi Pınar, şunları söyledi:

“Pınar ailesi 1964 yılından bugüne ticaret yapan bir ailedir. Son 16 yıldır perakende sektöründe faaliyet göstermiştir. Samsun’da Pınar Süpermarketler Zincirini kurmuş, büyütmüş ve 12 şube 51 milyon TL yıllık ciro ile 2009 yılı başlarında Carrefoursa Hipermarketlerine satmıştır. Nisan 2009’da şirket merkezini İstanbul’a alarak ticari faaliyetlerini burada sürdürmeye başlamıştır. Rossmann-Pınar Şirketi ile grup şirket sayısı üçe çıkmıştır.”

Rossmann’ın 1972 yılında Almanya Hannover’de kurulduğunu söyleyen Daniel Rossmann, “Almanya’da 1520, Polonya’da 407, Macaristan’da 190, Çek Cumhuriyeti’de 100 ve Arnavutluk’ta 3 adet olmak üzere 2227 drogeriemarkt şubesi bulunmaktadır. Toplam çalışan sayısı 26.000 kişidir. 2008 yılında Almanya’da 2,9 milyar euro, diğer ülkelerde 1 milyar euro olmak üzere toplam 3,9 milyar euro ciro yapmıştır. Bu Türkiye’deki en büyük ciro yapan 9. şirkete denk gelen bir rakamdır. Rossmann dünyada en hızlı büyüyen 22. şirkettir. Bir yandan Rossmann yeni ülkelere girerek büyümekte iken bir yandan da yılda 220’ye yakın şube açmaktadır” dedikten sonra şu açıklamada bulundu:

“Private Label ürünlerin çok yüksek kalitede olması ve muadil markalı ürünlerden %30-50 ucuz olması, henüz daha ülkemiz tüketicisinin tanışmadığı yüzlerce ürünü barındırması, düşük fiyatlı satışlarından dolayı rakiplerini her zaman rahatsız edebilecek bir işletmecilik gücünün olması ve tabi ki en önemlisi de aile olarak anlaşabildiğimiz çok mütevazi ve değerli insanlar olması Rossmann ile bu günlere gelmemizdeki en önemli sebeplerdir.”

Uzun yıllardır Alman perakendesini incelediklerini söyleyen Pınar, “Ağustos 2009’da yatırım danışmanlarımız vasıtası ile Rossmann ile iletişim kurarak görüşmelere başladık. Çok kısa bir sürede 4 görüşme yaptık ve ortaklığa karar verdik. Şirketimizi Aralık ayı başında kurmuş olduk. Adı Rossmann-Pınar Mağazacılık Ticaret Ltd.Şti dir. %75 pay Rossmann Gmbh, %25 pay PNR Grup’a aittir. Türkiye organizasyonu ve yönetimi tamamen Pınar ailesinindir. Tabela ismimiz Rossmann olacaktır. 3 büyük ilde 3 mağaza açacağız. Yaklaşık 400-500 metrekare tek kat satış alanı, merkezi lokasyon, otopark gibi kıstaslara önem verdiğimizden bu bizi biraz yavaşlatabilir” dedi.

2. büyük drogstore zincirlerinden biri olan Rossmann, PNR Grup ile birlikte Türkiye’de yatırım kararı aldı. Mart 2010 tarihi itibarıyle Türkiye’de mağazalar açmaya hazırlanan Rossmann, hem çalışmalarını anlatmak hem de yatırım kararları hakkında bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Rossmann Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Rossmann, Ülke Sorumlusu Ramez Abbould ile birlikte Fevzi ve Nazım Pınar kardeşler katıldı. Fevzi Pınar, şunları söyledi:
“Pınar ailesi 1964 yılından bugüne ticaret yapan bir ailedir. Son 16 yıldır perakende sektöründe faaliyet göstermiştir. Samsun’da Pınar Süpermarketler Zincirini kurmuş, büyütmüş ve 12 şube 51 milyon TL yıllık ciro ile 2009 yılı başlarında Carrefoursa Hipermarketlerine satmıştır. Nisan 2009’da şirket merkezini İstanbul’a alarak ticari faaliyetlerini burada sürdürmeye başlamıştır. Rossmann-Pınar Şirketi ile grup şirket sayısı üçe çıkmıştır.”
Rossmann’ın 1972 yılında Almanya Hannover’de kurulduğunu söyleyen Daniel Rossmann, “Almanya’da 1520, Polonya’da 407, Macaristan’da 190, Çek Cumhuriyeti’de 100 ve Arnavutluk’ta 3 adet olmak üzere 2227 drogeriemarkt şubesi bulunmaktadır. Toplam çalışan sayısı 26.000 kişidir. 2008 yılında Almanya’da 2,9 milyar euro, diğer ülkelerde 1 milyar euro olmak üzere toplam 3,9 milyar euro ciro yapmıştır. Bu Türkiye’deki en büyük ciro yapan 9. şirkete denk gelen bir rakamdır. Rossmann dünyada en hızlı büyüyen 22. şirkettir. Bir yandan Rossmann yeni ülkelere girerek büyümekte iken bir yandan da yılda 220’ye yakın şube açmaktadır” dedikten sonra şu açıklamada bulundu:
“Private Label ürünlerin çok yüksek kalitede olması ve muadil markalı ürünlerden %30-50 ucuz olması, henüz daha ülkemiz tüketicisinin tanışmadığı yüzlerce ürünü barındırması, düşük fiyatlı satışlarından dolayı rakiplerini her zaman rahatsız edebilecek bir işletmecilik gücünün olması ve tabi ki en önemlisi de aile olarak anlaşabildiğimiz çok mütevazi ve değerli insanlar olması Rossmann ile bu günlere gelmemizdeki en önemli sebeplerdir.”
Uzun yıllardır Alman perakendesini incelediklerini söyleyen Pınar, “Ağustos 2009’da yatırım danışmanlarımız vasıtası ile Rossmann ile iletişim kurarak görüşmelere başladık. Çok kısa bir sürede 4 görüşme yaptık ve ortaklığa karar verdik. Şirketimizi Aralık ayı başında kurmuş olduk. Adı Rossmann-Pınar Mağazacılık Ticaret Ltd.Şti dir. %75 Pay Rossmann Gmbh, %25 Pay PNR Grup’a aittir. Türkiye organizasyonu ve yönetimi tamamen Pınar ailesinindir. Tabela ismimiz Rossmann olacaktır. 3 değişik büyük ilde 3 mağaza açacağız. Yaklaşık 400-500 metrekare tek kat satış alanı, merkezi lokasyon, otopark gibi kıstaslara önem verdiğimizden bu bizi biraz yavaşlatabilir” dedi›n 2. büyük drogstore zincirlerinden biri olan Rossmann, PNR Grup ile birlikte Türkiye’de yat›r›m karar› ald›. Mart 2010 tarihi itibar›yle Türkiye’de ma€azalar açmaya haz›rlanan Rossmann, hem çal›flmalar›n› anlatmak hem de yat›r›m kararlar› hakk›nda bilgi vermek üzere bas›n toplant›s› düzenledi. Toplant›ya Rossmann Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Rossmann, Ülke Sorumlusu Ramez Abbould ile birlikte Fevzi ve Naz›m P›nar kardefller kat›ld›. Fevzi P›nar, flunlar› söyledi:
“P›nar ailesi 1964 y›l›ndan bugüne ticaret yapan bir ailedir. Son 16 y›ld›r perakende sektöründe faaliyet göstermifltir. Samsun’da P›nar Süpermarketler Zincirini kurmufl, büyütmüfl ve 12 flube 51 milyon TL y›ll›k ciro ile 2009 y›l› bafllar›nda Carrefoursa Hipermarketlerine satm›flt›r. Nisan 2009’da flirket merkezini ‹stanbul’a alarak ticari faaliyetlerini burada sürdürmeye bafllam›flt›r. Rossmann-P›nar fiirketi ile grup flirket say›s› üçe ç›km›flt›r.”
Rossmann’›n 1972 y›l›nda Almanya Hannover’de kuruldu€unu söyleyen Daniel Rossmann, “Almanya’da 1520, Polonya’da 407, Macaristan’da 190, Çek Cumhuriyeti’de 100 ve Arnavutluk’ta 3 adet olmak üzere 2227 drogeriemarkt flubesi bulunmaktad›r. Toplam çal›flan say›s› 26.000 kiflidir. 2008 y›l›nda Almanya’da 2,9 milyar euro, di€er ülkelerde 1 milyar euro olmak üzere toplam 3,9 milyar euro ciro yapm›flt›r. Bu Türkiye’deki en büyük ciro yapan 9. flirkete denk gelen bir rakamd›r. Rossmann dünyada en h›zl› büyüyen 22. flirkettir. Bir yandan Rossmann yeni ülkelere girerek büyümekte iken bir yandan da y›lda 220’ye yak›n flube açmaktad›r” dedikten sonra flu aç›klamada bulundu:
“Private Label ürünlerin çok yüksek kalitede olmas› ve muadil markal› ürünlerden %30-50 ucuz olmas›, henüz daha ülkemiz tüketicisinin tan›flmad›€› yüzlerce ürünü bar›nd›rmas›, düflük fiyatl› sat›fllar›ndan dolay› rakiplerini her zaman rahats›z edebilecek bir iflletmecilik gücünün olmas› ve tabi ki en önemlisi de aile olarak anlaflabildi€imiz çok mütevazi ve de€erli insanlar olmas› Rossmann ile bu günlere gelmemizdeki en önemli sebeplerdir.”
Uzun y›llard›r Alman perakendesini incelediklerini söyleyen P›nar, “A€ustos 2009’da yat›r›m dan›flmanlar›m›z vas›tas› ile Rossmann ile iletiflim kurarak görüflmelere bafllad›k. Çok k›sa bir sürede 4 görüflme yapt›k ve ortakl›€a karar verdik. fiirketimizi Aral›k ay› bafl›nda kurmufl olduk. Ad› Rossmann-P›nar Ma€azac›l›k Ticaret Ltd.fiti dir. %75 Pay Rossmann Gmbh, %25 Pay PNR Grup’a aittir. Türkiye organizasyonu ve yönetimi tamamen P›nar ailesinindir. Tabela ismimiz Rossmann olacakt›r. 3 de€iflik büyük ilde 3 ma€aza açaca€›z. Yaklafl›k 400-500 metrekare tek kat sat›fl alan›, merkezi lokasyon, otopark gibi k›staslara önem verdi€imizden bu bizi biraz yavafllatabilir” Almanya’n›n 2. büyük drogstore zincirlerinden biri olan Rossmann, PNR Grup ile birlikte Türkiye’de yat›r›m karar› ald›. Mart 2010 tarihi itibar›yle Türkiye’de ma€azalar açmaya haz›rlanan Rossmann, hem çal›flmalar›n› anlatmak hem de yat›r›m kararlar› hakk›nda bilgi vermek üzere bas›n toplant›s› düzenledi. Toplant›ya Rossmann Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Rossmann, Ülke Sorumlusu Ramez Abbould ile birlikte Fevzi ve Naz›m P›nar kardefller kat›ld›. Fevzi P›nar, flunlar› söyledi:
“P›nar ailesi 1964 y›l›ndan bugüne ticaret yapan bir ailedir. Son 16 y›ld›r perakende sektöründe faaliyet göstermifltir. Samsun’da P›nar Süpermarketler Zincirini kurmufl, büyütmüfl ve 12 flube 51 milyon TL y›ll›k ciro ile 2009 y›l› bafllar›nda Carrefoursa Hipermarketlerine satm›flt›r. Nisan 2009’da flirket merkezini ‹stanbul’a alarak ticari faaliyetlerini burada sürdürmeye bafllam›flt›r. Rossmann-P›nar fiirketi ile grup flirket say›s› üçe ç›km›flt›r.”
Rossmann’›n 1972 y›l›nda Almanya Hannover’de kuruldu€unu söyleyen Daniel Rossmann, “Almanya’da 1520, Polonya’da 407, Macaristan’da 190, Çek Cumhuriyeti’de 100 ve Arnavutluk’ta 3 adet olmak üzere 2227 drogeriemarkt flubesi bulunmaktad›r. Toplam çal›flan say›s› 26.000 kiflidir. 2008 y›l›nda Almanya’da 2,9 milyar euro, di€er ülkelerde 1 milyar euro olmak üzere toplam 3,9 milyar euro ciro yapm›flt›r. Bu Türkiye’deki en büyük ciro yapan 9. flirkete denk gelen bir rakamd›r. Rossmann dünyada en h›zl› büyüyen 22. flirkettir. Bir yandan Rossmann yeni ülkelere girerek büyümekte iken bir yandan da y›lda 220’ye yak›n flube açmaktad›r” dedikten sonra flu aç›klamada bulundu:
“Private Label ürünlerin çok yüksek kalitede olmas› ve muadil markal› ürünlerden %30-50 ucuz olmas›, henüz daha ülkemiz tüketicisinin tan›flmad›€› yüzlerce ürünü bar›nd›rmas›, düflük fiyatl› sat›fllar›ndan dolay› rakiplerini her zaman rahats›z edebilecek bir iflletmecilik gücünün olmas› ve tabi ki en önemlisi de aile olarak anlaflabildi€imiz çok mütevazi ve de€erli insanlar olmas› Rossmann ile bu günlere gelmemizdeki en önemli sebeplerdir.”
Uzun y›llard›r Alman perakendesini incelediklerini söyleyen P›nar, “A€ustos 2009’da yat›r›m dan›flmanlar›m›z vas›tas› ile Rossmann ile iletiflim kurarak görüflmelere bafllad›k. Çok k›sa bir sürede 4 görüflme yapt›k ve ortakl›€a karar verdik. fiirketimizi Aral›k ay› bafl›nda kurmufl olduk. Ad› Rossmann-P›nar Ma€azac›l›k Ticaret Ltd.fiti dir. %75 Pay Rossmann Gmbh, %25 Pay PNR Grup’a aittir. Türkiye organizasyonu ve yönetimi tamamen P›nar ailesinindir. Tabela ismimiz Rossmann olacakt›r. 3 de€iflik büyük ilde 3 ma€aza açaca€›z. Yaklafl›k 400-500 metrekare tek kat sat›fl alan›, merkezi lokasyon, otopark gibi k›staslara önem verdi€imizden bu bizi biraz yavafllatabilir” dedi
Devamını Oku
Yorum Yapın

Yorumunuz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement

Genel Haberler

Mopaş, halka arz için ilk adımı attı!

Editör

Yazar:

Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.  halka arzı için 01.04.2024 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na başvuru yaptı. Şirketin paylarının halka arzına ilişkin SPK’ya sunulan Taslak İzahname ile birlikte Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu’na Şirketin internet sitesinde yer alan “yatırımcı ilişkileri” sekmesinden ulaşılabilmekte. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 230.000.000 TL’den 270.650.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan 40.650.000 TL nominal değerli paylar ile birlikte Şirket’in mevcut pay sahiplerine ait toplamda 27.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Toplam 67.650.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranının %25,00 olması planlanmakta.

Devamını Oku

Genel Haberler

Kaya Üzen, ÇASİAD Başkanı oldu

Editör

Yazar:

Çanakkale Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (ÇASİAD), 16. Olağan genel kurulunda görev dönemi sona eren Başkan Semih Başaran’dan bayrağı Kale Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Kaya Üzen devraldı.

ÇASİAD olarak iş yaşamında entegrasyona büyük önem vereceklerinin altını çizen Üzen, “Rekabetçilikte bir alt lige düşmemek için eğitimlere, bilgilendirme faaliyetlerine ve iş yaşamına entegrasyona büyük önem vereceğiz. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm ajandamızdaki önceliklerimiz arasında yer alacak” dedi.

Devamını Oku

Genel Haberler

İş Gıda, Down sendromlulara istihdam sağlıyor

Editör

Yazar:

İş Gıda’nın; bağımsızlık, kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik değerleri ışığında Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliği ile 2022 yılı sonunda KFC ile başlattığı Bi’ İşim Var projesi büyüyor. Bi’ İşim Var Projesi için düzenlenen etkinlik İş Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu ev sahipliğinde, Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin ve Bi’ İşim Var projesi çalışanlarının katılımı ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde gerçekleştirildi. Basın toplantısında Bi’ İşim Var projesinin, İş Gıda çatısı altında faaliyet gösteren iki diğer dünya markası Pizza Hut ve Krispy Kreme’i de kapsayacak şekilde genişletildiği duyuruldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde TDSD Başkanı Gün Bilgin Down sendromlu gençlerin çalışmasının ayakları üzerinde durmasının kendileri, aileleri ve toplum için önemine değinirken; İş Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu, Down sendromlu bireylerin toplumdaki vazgeçilmez yerlerine dair farkındalığı artırma hedefiyle 2022 yılından bu yana süren Bi’ İşim Var projesinin gelişim yolculuğunu, değişen yapısını, gelecek planlarını ve grup için anlamını aktardı.

Bi’ İşim Var projesinin grup için önemi ışığında 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan İş Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu panel konuşmasında; “Arka planda çok fazla çalışma olsa da ilk olarak 2022 Eylül ayında İş Gıda çatısı altındaki markalarımızdan KFC ile başlayan Bi’ İşim Var projesinin arkasında İş Gıda’nın bağlı olduğu İş Holding’in öngörüsü yatıyor. İstanbul’da seçili KFC restoranlarında 2022 Eylül’ünde başlayan projemiz, bugün üç ayrı şehirde 16 Down sendromlu çalışana ulaştı. Bi’ İşim Var’ın başarısı sonucunda, restoranlarımızla uluslararası geçerliliği olan ve 2014’ten bu yana Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan “Valueable” (Değerli Bir Ağ) unvanını almaya hak kazandık. Projenin global bir değer ile taçlanmış olmasından mutluluk duyduk.  150 ülkede faaliyet gösteren KFC markası tarafından da örnek gösterilen bir proje olmasıyla göğsümüzü kabartıyor” dedi.

İş Gıda ile iki yıldır süren iş birliğinin Down sendromlu bireylerin bağımsız yaşamları için çok kıymetli olduğunu belirten Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin paneldeki konuşmasında; “Down sendromlu bireylerin özgür, bütünleşik ve bağımsız yaşamlar kurabilmeleri için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biz dernek olarak ailelerin yaşadığı “Benden sonra çocuğum ne olacak?” kaygısını ortadan kaldıracak projeler üretiyoruz. Avrupa Down Sendromu Federasyonu Başkan Yardımcılığı ile Avrupa’da Türkiye’yi temsil ediyor ve dünyada 133 ülkenin Down sendromu sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halinde, Down sendromu alanının gelişimine öncülük ediyoruz. En önemli çalışmalarımızdan İstihdam +1 programıyla ise gençlerimizin istihdam edilmesine olanak tanıyoruz. 2012 yılında Türkiye’de uygulamasını ilk başlatan kurum olarak 18 ilde 48 firmaya 170 Down sendromlu bireyin istihdam edilmesini sağladık. Bu bağlamda iş koçları yetiştirmek üzere geliştirdiğimiz eğitim programını yaygınlaştırıyoruz. İŞKUR, istihdam büroları, iş yerlerinin kendi bünyeleri gibi farklı alanlarda iş koçları yetiştirmek üzere iş birliklerimiz devam ediyor” dedi.

Devamını Oku
Advertisement

Etiketler

POPÜLER