Sosyal Medya Hesaplarımız

Genel Haberler

Rossmann, PNR Grup ile Türkiye’de

Editör
rossmann_200
Abone Ol:

Almanya’nın 2. büyük drogstore zincirlerinden biri olan Rossmann, PNR Grup ile birlikte Türkiye’de yatırım kararı aldı. Mart 2010 tarihi itibarıyle Türkiye’de mağazalar açmaya hazırlanan Rossmann, hem çalışmalarını anlatmak hem de yatırım kararları hakkında bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Rossmann Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Rossmann, Ülke Sorumlusu Ramez Abbould ile birlikte Fevzi ve Nazım Pınar kardeşler katıldı. Fevzi Pınar, şunları söyledi:

“Pınar ailesi 1964 yılından bugüne ticaret yapan bir ailedir. Son 16 yıldır perakende sektöründe faaliyet göstermiştir. Samsun’da Pınar Süpermarketler Zincirini kurmuş, büyütmüş ve 12 şube 51 milyon TL yıllık ciro ile 2009 yılı başlarında Carrefoursa Hipermarketlerine satmıştır. Nisan 2009’da şirket merkezini İstanbul’a alarak ticari faaliyetlerini burada sürdürmeye başlamıştır. Rossmann-Pınar Şirketi ile grup şirket sayısı üçe çıkmıştır.”

Rossmann’ın 1972 yılında Almanya Hannover’de kurulduğunu söyleyen Daniel Rossmann, “Almanya’da 1520, Polonya’da 407, Macaristan’da 190, Çek Cumhuriyeti’de 100 ve Arnavutluk’ta 3 adet olmak üzere 2227 drogeriemarkt şubesi bulunmaktadır. Toplam çalışan sayısı 26.000 kişidir. 2008 yılında Almanya’da 2,9 milyar euro, diğer ülkelerde 1 milyar euro olmak üzere toplam 3,9 milyar euro ciro yapmıştır. Bu Türkiye’deki en büyük ciro yapan 9. şirkete denk gelen bir rakamdır. Rossmann dünyada en hızlı büyüyen 22. şirkettir. Bir yandan Rossmann yeni ülkelere girerek büyümekte iken bir yandan da yılda 220’ye yakın şube açmaktadır” dedikten sonra şu açıklamada bulundu:

“Private Label ürünlerin çok yüksek kalitede olması ve muadil markalı ürünlerden %30-50 ucuz olması, henüz daha ülkemiz tüketicisinin tanışmadığı yüzlerce ürünü barındırması, düşük fiyatlı satışlarından dolayı rakiplerini her zaman rahatsız edebilecek bir işletmecilik gücünün olması ve tabi ki en önemlisi de aile olarak anlaşabildiğimiz çok mütevazi ve değerli insanlar olması Rossmann ile bu günlere gelmemizdeki en önemli sebeplerdir.”

Uzun yıllardır Alman perakendesini incelediklerini söyleyen Pınar, “Ağustos 2009’da yatırım danışmanlarımız vasıtası ile Rossmann ile iletişim kurarak görüşmelere başladık. Çok kısa bir sürede 4 görüşme yaptık ve ortaklığa karar verdik. Şirketimizi Aralık ayı başında kurmuş olduk. Adı Rossmann-Pınar Mağazacılık Ticaret Ltd.Şti dir. %75 pay Rossmann Gmbh, %25 pay PNR Grup’a aittir. Türkiye organizasyonu ve yönetimi tamamen Pınar ailesinindir. Tabela ismimiz Rossmann olacaktır. 3 büyük ilde 3 mağaza açacağız. Yaklaşık 400-500 metrekare tek kat satış alanı, merkezi lokasyon, otopark gibi kıstaslara önem verdiğimizden bu bizi biraz yavaşlatabilir” dedi.

2. büyük drogstore zincirlerinden biri olan Rossmann, PNR Grup ile birlikte Türkiye’de yatırım kararı aldı. Mart 2010 tarihi itibarıyle Türkiye’de mağazalar açmaya hazırlanan Rossmann, hem çalışmalarını anlatmak hem de yatırım kararları hakkında bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Rossmann Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Rossmann, Ülke Sorumlusu Ramez Abbould ile birlikte Fevzi ve Nazım Pınar kardeşler katıldı. Fevzi Pınar, şunları söyledi:
“Pınar ailesi 1964 yılından bugüne ticaret yapan bir ailedir. Son 16 yıldır perakende sektöründe faaliyet göstermiştir. Samsun’da Pınar Süpermarketler Zincirini kurmuş, büyütmüş ve 12 şube 51 milyon TL yıllık ciro ile 2009 yılı başlarında Carrefoursa Hipermarketlerine satmıştır. Nisan 2009’da şirket merkezini İstanbul’a alarak ticari faaliyetlerini burada sürdürmeye başlamıştır. Rossmann-Pınar Şirketi ile grup şirket sayısı üçe çıkmıştır.”
Rossmann’ın 1972 yılında Almanya Hannover’de kurulduğunu söyleyen Daniel Rossmann, “Almanya’da 1520, Polonya’da 407, Macaristan’da 190, Çek Cumhuriyeti’de 100 ve Arnavutluk’ta 3 adet olmak üzere 2227 drogeriemarkt şubesi bulunmaktadır. Toplam çalışan sayısı 26.000 kişidir. 2008 yılında Almanya’da 2,9 milyar euro, diğer ülkelerde 1 milyar euro olmak üzere toplam 3,9 milyar euro ciro yapmıştır. Bu Türkiye’deki en büyük ciro yapan 9. şirkete denk gelen bir rakamdır. Rossmann dünyada en hızlı büyüyen 22. şirkettir. Bir yandan Rossmann yeni ülkelere girerek büyümekte iken bir yandan da yılda 220’ye yakın şube açmaktadır” dedikten sonra şu açıklamada bulundu:
“Private Label ürünlerin çok yüksek kalitede olması ve muadil markalı ürünlerden %30-50 ucuz olması, henüz daha ülkemiz tüketicisinin tanışmadığı yüzlerce ürünü barındırması, düşük fiyatlı satışlarından dolayı rakiplerini her zaman rahatsız edebilecek bir işletmecilik gücünün olması ve tabi ki en önemlisi de aile olarak anlaşabildiğimiz çok mütevazi ve değerli insanlar olması Rossmann ile bu günlere gelmemizdeki en önemli sebeplerdir.”
Uzun yıllardır Alman perakendesini incelediklerini söyleyen Pınar, “Ağustos 2009’da yatırım danışmanlarımız vasıtası ile Rossmann ile iletişim kurarak görüşmelere başladık. Çok kısa bir sürede 4 görüşme yaptık ve ortaklığa karar verdik. Şirketimizi Aralık ayı başında kurmuş olduk. Adı Rossmann-Pınar Mağazacılık Ticaret Ltd.Şti dir. %75 Pay Rossmann Gmbh, %25 Pay PNR Grup’a aittir. Türkiye organizasyonu ve yönetimi tamamen Pınar ailesinindir. Tabela ismimiz Rossmann olacaktır. 3 değişik büyük ilde 3 mağaza açacağız. Yaklaşık 400-500 metrekare tek kat satış alanı, merkezi lokasyon, otopark gibi kıstaslara önem verdiğimizden bu bizi biraz yavaşlatabilir” dedi›n 2. büyük drogstore zincirlerinden biri olan Rossmann, PNR Grup ile birlikte Türkiye’de yat›r›m karar› ald›. Mart 2010 tarihi itibar›yle Türkiye’de ma€azalar açmaya haz›rlanan Rossmann, hem çal›flmalar›n› anlatmak hem de yat›r›m kararlar› hakk›nda bilgi vermek üzere bas›n toplant›s› düzenledi. Toplant›ya Rossmann Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Rossmann, Ülke Sorumlusu Ramez Abbould ile birlikte Fevzi ve Naz›m P›nar kardefller kat›ld›. Fevzi P›nar, flunlar› söyledi:
“P›nar ailesi 1964 y›l›ndan bugüne ticaret yapan bir ailedir. Son 16 y›ld›r perakende sektöründe faaliyet göstermifltir. Samsun’da P›nar Süpermarketler Zincirini kurmufl, büyütmüfl ve 12 flube 51 milyon TL y›ll›k ciro ile 2009 y›l› bafllar›nda Carrefoursa Hipermarketlerine satm›flt›r. Nisan 2009’da flirket merkezini ‹stanbul’a alarak ticari faaliyetlerini burada sürdürmeye bafllam›flt›r. Rossmann-P›nar fiirketi ile grup flirket say›s› üçe ç›km›flt›r.”
Rossmann’›n 1972 y›l›nda Almanya Hannover’de kuruldu€unu söyleyen Daniel Rossmann, “Almanya’da 1520, Polonya’da 407, Macaristan’da 190, Çek Cumhuriyeti’de 100 ve Arnavutluk’ta 3 adet olmak üzere 2227 drogeriemarkt flubesi bulunmaktad›r. Toplam çal›flan say›s› 26.000 kiflidir. 2008 y›l›nda Almanya’da 2,9 milyar euro, di€er ülkelerde 1 milyar euro olmak üzere toplam 3,9 milyar euro ciro yapm›flt›r. Bu Türkiye’deki en büyük ciro yapan 9. flirkete denk gelen bir rakamd›r. Rossmann dünyada en h›zl› büyüyen 22. flirkettir. Bir yandan Rossmann yeni ülkelere girerek büyümekte iken bir yandan da y›lda 220’ye yak›n flube açmaktad›r” dedikten sonra flu aç›klamada bulundu:
“Private Label ürünlerin çok yüksek kalitede olmas› ve muadil markal› ürünlerden %30-50 ucuz olmas›, henüz daha ülkemiz tüketicisinin tan›flmad›€› yüzlerce ürünü bar›nd›rmas›, düflük fiyatl› sat›fllar›ndan dolay› rakiplerini her zaman rahats›z edebilecek bir iflletmecilik gücünün olmas› ve tabi ki en önemlisi de aile olarak anlaflabildi€imiz çok mütevazi ve de€erli insanlar olmas› Rossmann ile bu günlere gelmemizdeki en önemli sebeplerdir.”
Uzun y›llard›r Alman perakendesini incelediklerini söyleyen P›nar, “A€ustos 2009’da yat›r›m dan›flmanlar›m›z vas›tas› ile Rossmann ile iletiflim kurarak görüflmelere bafllad›k. Çok k›sa bir sürede 4 görüflme yapt›k ve ortakl›€a karar verdik. fiirketimizi Aral›k ay› bafl›nda kurmufl olduk. Ad› Rossmann-P›nar Ma€azac›l›k Ticaret Ltd.fiti dir. %75 Pay Rossmann Gmbh, %25 Pay PNR Grup’a aittir. Türkiye organizasyonu ve yönetimi tamamen P›nar ailesinindir. Tabela ismimiz Rossmann olacakt›r. 3 de€iflik büyük ilde 3 ma€aza açaca€›z. Yaklafl›k 400-500 metrekare tek kat sat›fl alan›, merkezi lokasyon, otopark gibi k›staslara önem verdi€imizden bu bizi biraz yavafllatabilir” Almanya’n›n 2. büyük drogstore zincirlerinden biri olan Rossmann, PNR Grup ile birlikte Türkiye’de yat›r›m karar› ald›. Mart 2010 tarihi itibar›yle Türkiye’de ma€azalar açmaya haz›rlanan Rossmann, hem çal›flmalar›n› anlatmak hem de yat›r›m kararlar› hakk›nda bilgi vermek üzere bas›n toplant›s› düzenledi. Toplant›ya Rossmann Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Rossmann, Ülke Sorumlusu Ramez Abbould ile birlikte Fevzi ve Naz›m P›nar kardefller kat›ld›. Fevzi P›nar, flunlar› söyledi:
“P›nar ailesi 1964 y›l›ndan bugüne ticaret yapan bir ailedir. Son 16 y›ld›r perakende sektöründe faaliyet göstermifltir. Samsun’da P›nar Süpermarketler Zincirini kurmufl, büyütmüfl ve 12 flube 51 milyon TL y›ll›k ciro ile 2009 y›l› bafllar›nda Carrefoursa Hipermarketlerine satm›flt›r. Nisan 2009’da flirket merkezini ‹stanbul’a alarak ticari faaliyetlerini burada sürdürmeye bafllam›flt›r. Rossmann-P›nar fiirketi ile grup flirket say›s› üçe ç›km›flt›r.”
Rossmann’›n 1972 y›l›nda Almanya Hannover’de kuruldu€unu söyleyen Daniel Rossmann, “Almanya’da 1520, Polonya’da 407, Macaristan’da 190, Çek Cumhuriyeti’de 100 ve Arnavutluk’ta 3 adet olmak üzere 2227 drogeriemarkt flubesi bulunmaktad›r. Toplam çal›flan say›s› 26.000 kiflidir. 2008 y›l›nda Almanya’da 2,9 milyar euro, di€er ülkelerde 1 milyar euro olmak üzere toplam 3,9 milyar euro ciro yapm›flt›r. Bu Türkiye’deki en büyük ciro yapan 9. flirkete denk gelen bir rakamd›r. Rossmann dünyada en h›zl› büyüyen 22. flirkettir. Bir yandan Rossmann yeni ülkelere girerek büyümekte iken bir yandan da y›lda 220’ye yak›n flube açmaktad›r” dedikten sonra flu aç›klamada bulundu:
“Private Label ürünlerin çok yüksek kalitede olmas› ve muadil markal› ürünlerden %30-50 ucuz olmas›, henüz daha ülkemiz tüketicisinin tan›flmad›€› yüzlerce ürünü bar›nd›rmas›, düflük fiyatl› sat›fllar›ndan dolay› rakiplerini her zaman rahats›z edebilecek bir iflletmecilik gücünün olmas› ve tabi ki en önemlisi de aile olarak anlaflabildi€imiz çok mütevazi ve de€erli insanlar olmas› Rossmann ile bu günlere gelmemizdeki en önemli sebeplerdir.”
Uzun y›llard›r Alman perakendesini incelediklerini söyleyen P›nar, “A€ustos 2009’da yat›r›m dan›flmanlar›m›z vas›tas› ile Rossmann ile iletiflim kurarak görüflmelere bafllad›k. Çok k›sa bir sürede 4 görüflme yapt›k ve ortakl›€a karar verdik. fiirketimizi Aral›k ay› bafl›nda kurmufl olduk. Ad› Rossmann-P›nar Ma€azac›l›k Ticaret Ltd.fiti dir. %75 Pay Rossmann Gmbh, %25 Pay PNR Grup’a aittir. Türkiye organizasyonu ve yönetimi tamamen P›nar ailesinindir. Tabela ismimiz Rossmann olacakt›r. 3 de€iflik büyük ilde 3 ma€aza açaca€›z. Yaklafl›k 400-500 metrekare tek kat sat›fl alan›, merkezi lokasyon, otopark gibi k›staslara önem verdi€imizden bu bizi biraz yavafllatabilir” dedi
Devamını Oku
Yorum Yapın

Yorumunuz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Advertisement

Genel Haberler

BMD üyeleri Rusya’da

Editör

Yazar:

BMD üyeleri, perakende sektörünü gözlemlemek amacıyla Rusya’ya gittiler. DEİK Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, BMD Başkanı Sinan Öncel, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamar ve Gizia Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu, geziye katıldılar.

Moskova’da Kievskaya Ploshchad Group (Europeiskiy, Olimpiskiy, Schelkovsky), Colliers Group, ADG Group, Alışveriş Merkezleri Birliği (SCA) üyeleri, Moskova’nın özellikle lüks segment en ünlü iki AVM’si TSUM ve GUM yöneticileri, Rusya’da mağazaları bulunan üye marka temsilcileri ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile görüşmeler gerçekleştirdiler.

Moskova’daki görüşmelerde pek çok batılı markanın mağazalarının kapalı olduğu, önemli bir bölümünün ise ülkeden çıkma yönünde niyet bildirdiği bilgisi aktarıldı. Öte yandan mağazaları açık olarak faaliyete devam eden batılı marka sayısının da az olmadığı gözlemlendi.

Devamını Oku

Genel Haberler

Ayşen Zamanpur’dan 2. kitap

Editör

Yazar:

Silk and Cashmere’nin kurucusu Ayşen Zamanpur, ilk kitabı Kaşmir Yolu’ndan sonra ikinci kitabı olan Diren Keçi’yi yayımladı. Doğan Kitap tarafından yayımlanan ve Yılın İş Dünyası Marka Kitabı olarak gösterilen kitapla ilgili Ayşen Zamanpur, şunları söylüyor:

“Tutkuyla yaratılan ve dünyaya yayılan 30 yıllık bir markanın gerçek öyküsü. İlk kitabım Kaşmir Yolu’nun ilk cümlesi ‘Bu benim ilk ve son kitabım’dı. Ama sözümde duramadım. Yine yazdım. Neden mi? Diren Keçi’de anlatıyorum.”

Devamını Oku

Genel Haberler

İTO: Nihai hedefimiz BTM’den bir Turcorn çıkarmak

Editör

Yazar:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), beşinci yaşını verdiği iftarla kutladı. İTO ve BTM Başkanı Şekib Avdagiç ile BTM Mütevelli Heyeti’nin de katıldığı iftarda girişimciler, yatırımcılar, mentorlar başta olmak üzere tüm ekosistem yer aldı. Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen iftar yemeğinde, BTM’nin beş yıl içinde kat ettiği yol kısa bir film olarak katılımcılarla paylaşıldı.

İftarda konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Dünyada bir ticaret odası tarafından kurulan ilk start-up merkezi olma özelliği taşıyan BTM beş yaşına girdi. BTM bu beş yıl içinde sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin startup üssü oldu ve dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldı. Yine bu sürede Türkiye de, küresel anlamda önemli bir girişimcilik merkezi kimliği kazanıp, global bir oyuncu çıkarmayı da başardı” dedi.

“Büyük bir memnuniyetle ifade edeyim ki, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Kuşkusuz bu işlerin en büyüğü de Türk girişimciliğine ve yatırım kültürüne ‘bilginin ticarileştirilme fikrini’, bir daha çıkmamak üzere sokmak olmuştur” diyen Avdagiç, “BTM, yatırımcılık konusunda da ciddi farkındalıklar oluşturdu. Yatırımcı Hızlandırma Platformu programını devreye sokarak, başarılı iş insanlarımız start-uplara ve yeni nesil girişimcilere olan bakış açılarını değiştirdi. BTM olarak, 2021’de 172 yatırım eşleştirmesi gerçekleştirdik. Nihai hedefimiz ise 2022’de BTM’den bir Unicorn yani bizim tabirimizle bir Turcorn çıkmasını sağlamak” dedi.

Avdagiç şöyle devam etti: “Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki, İTO yönetimi olarak biz BTM’nin bu hedeflerine ulaşması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. 2018’den 2022’ye kadar yaptıklarımız, bundan sonraki dönemde de yapacaklarımızın teminatıdır. Nasıl ki, 300 metrekarelik bir binada başlayan BTM hizmetlerini, hayalleriyle orantılı yeni mekanlarda sürdürmesini sağladıysak, şimdi de küresel hedefleriyle uyumlu yeni mekanlara sahip olmasını sağlayacağız. Yeni dönemde İTO binamızın yanında inşa edeceğimiz modern merkezimiz, Türkiye’nin yenilikçilik, girişimcilik ve start-up üssü haline gelecek… Böylece BTM’nin fiziki büyüklüğünü de 20 bin metrekareye taşıyacağız.”

Avdagiç, “Biz küreselleşen dünyada, fiziksel salgınların da, iktisadi hastalıkların da ülke ekonomilerini nasıl derinden etkileyip hallaç pamuğu gibi savurduğunu gördük. Yine gördük ki, salgın hastalıkların bize bulaşmaması için nasıl ‘aşı, maske ve mesafe’ gibi tedbirler alıyorsak, iktisadi hastalıklar içinde koruyucu tedbirler almalıyız. Biz inanıyoruz ki, bizi bulaşıcı iktisadi hastalıklardan koruyacak olan BTM gibi kalkanlarımızdır. BTM ve girişimci ekosistemimiz, bizim küresel ekonomik salgınlara karşı koruyucu aşılarımızdır” dedi.

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da yaptığı konuşmada, “Hem ulusal hem de uluslararası alanlarda ülkemizi başarıyla temsil eden BTM, bu başarısını kıtalararası platformlara taşıyarak Amerika, Mozambik ve Güney Afrika gibi birçok ülkede girişimcilik ekosistemiyle ilgili programların içinde yürütücü olarak yer aldı. Kısa bir süre önce ‘Yılın Yatırım Platformu Ödülü’nü de alan BTM, beş yıllık süreçte almış olduğu ödüllerle hem girişimcilere hem de yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerden tam not almayı başardı. Tabi bu anlamda kıymetli desteklerinden dolayı İTO’ya, değerli yöneticilerimize, bu yolda birlikte yürüdüğümüz paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza, girişimcilerimize ve tüm BTM çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu başarıların katlanarak devam etmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum” dedi.

Devamını Oku
Advertisement

Etiketler

POPÜLER