Sosyal Medya Hesaplarımız

Genel Haberler

AMPD’ye göre zincir mağazaların et piyasasındaki payı %10’lar seviyesinde

Editör
nihat_ozdemir2
Abone Ol:

AMPD G›da Perakendesi Grup Baflkan› Nihat Özdemir yapt›€› aç›klamada organize g›da perakende zincirleri taraf›ndan çeflitli bölgelerde sat›lan en ucuz, sa€l›kl› dana k›yma eti fiyat›n›n 17 TL – 21,9 TL aral›€›nda seyretti€ini, bu fiyatta sat›lan ürünlerin kalitesi, kemik ve fire miktar›n›n da tüketici beklentilerine uygun düzeyde kald›€›n› belirtti. K›rm›z› etin ise 24-25 TL aras›ndaki fiyat›n›n de€ifliklik göstermedi€ini vurgulad›.
Organize g›da perakendesi sektörünün, 2009 y›l› sonu itibariyle, toplam g›da perakendesi sektörü içerisinde %29 oran›nda bir paya sahip oldu€unu kaydeden Özdemir, geri kalan %71’lik k›sma, geleneksel g›da perakendesi sahip olurken, et sat›fllar› aç›s›ndan bak›ld›€›nda, piyasan›n yaln›zca %10’unun organize g›da perakendesine ait oldu€una dikkat çekti.
Nihat Özdemir, organize zincir ma€azalar›n›n et piyasas› içindeki pay›n›n %10’lar civar›nda olmas› nedeniyle oluflan rekabet ortam›n›n, sadece faaliyet gösterdikleri yerlerde tüketicinin sa€l›kl› ve uygun fiyatl› eti yiyebilmesi için fiyat› düflürme yönünde olumlu bir etki yapt›€›n› kaydetti. Özellikle ifllenmifl et gibi ürünlerde tüketicinin hijyen ve kaliteye verdi€i önemin, bu olumlu rekabet ortam›nda fiyatlar›n tüketicinin al›m gücüne uygun bir seviyede tutulmas›nda etkili olabildi€ini kaydetti.
TÜ‹K üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile s›€›r-karkas et üretici sat›fl fiyatlar›n› karfl›laflt›ran Özdemir, üretici et fiyatlar›nda yaflanan dalgalanman›n, ekonomi genelinde yer almad›€›n›, bunun sektöre özel bir durum oldu€unu ifade etti. Fiyat art›fl›n›n en yüksek yafland›€› fiubat 2009- Ocak 2010 döneminde, ekonomi genelindeki toplam Üretici Fiyat Endeksi %6 artarken, s›€›r veya dana karkaslar›n›n fiyat›n›n %56 oran›nda artt›€›n› belirtti.
Bu dönemde, tüketici ihtiyaç ve tercihlerini gözeten organize perakende sektörünün içindeki zincirlerin inisiyatifi ile fiyatlardaki art›fl›n tüketiciye daha geç yans›t›ld›€›n› beyan eden Özdemir, sözlerine fiyat art›fl›n›n dönemsel olarak incelenmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r” diye devam etti.
fiubat 2009’dan itibaren üretici fiyatlar›ndaki art›fl›n 12 ay boyunca gerçekleflti€ini vurgulayan Nihat Özdemir, bu art›fl›n tüketici fiyatlar›na ancak Temmuz 2009’dan sonra yans›d›€›n› belirtti. Özdemir, Ekim 2009- Ekim 2010 aras›nda geçen son 12 ayl›k dönemde ise, üretici fiyatlar› %43 artarken, tüketici fiyatlar›ndaki de€iflimin ise %36 seviyesinde kald›€›na iflaret etti.
Tüketici fiyatlar›ndaki art›fl›n, üretici fiyatlar›n›n gerisinde seyretti€ine dikkat çeken Özdemir, organize g›da perakendecilerinin bugün ülkenin önemli bir bölümüne yay›lm›fl ma€azalar› ile ölçek ekonomisinden faydalanmakta oldu€unu söyledi.

AMPD Gıda Perakendesi Grup Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada organize gıda perakende zincirleri tarafından çeşitli bölgelerde satılan en ucuz, sağlıklı dana kıyma eti fiyatının 17 TL – 21,9 TL aralığında seyrettiğini, bu fiyatta satılan ürünlerin kalitesi, kemik ve fire miktarının da tüketici beklentilerine uygun düzeyde kaldığını belirtti. Kırmızı etin ise 24-25 TL arasındaki fiyatının değişiklik göstermediğini vurguladı.

Organize gıda perakendesi sektörünün, 2009 yılı sonu itibariyle, toplam gıda perakendesi sektörü içerisinde %29 oranında bir paya sahip olduğunu kaydeden Özdemir, geri kalan %71’lik kısma, geleneksel gıda perakendesi sahip olurken, et satışları açısından bakıldığında, piyasanın yalnızca %10’unun organize gıda perakendesine ait olduğuna dikkat çekti.

Nihat Özdemir, organize zincir mağazalarının et piyasası içindeki payının %10’lar civarında olması nedeniyle oluşan rekabet ortamının, sadece faaliyet gösterdikleri yerlerde tüketicinin sağlıklı ve uygun fiyatlı eti yiyebilmesi için fiyatı düşürme yönünde olumlu bir etki yaptığını kaydetti. Özellikle işlenmiş et gibi ürünlerde tüketicinin hijyen ve kaliteye verdiği önemin, bu olumlu rekabet ortamında fiyatların tüketicinin alım gücüne uygun bir seviyede tutulmasında etkili olabildiğini kaydetti.

TÜ‹K üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile sığır-karkas et üretici satış fiyatlarını karşılaştıran Özdemir, üretici et fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın, ekonomi genelinde yer almadığını, bunun sektöre özel bir durum olduğunu ifade etti. Fiyat artışının en yüksek yaşandığı Şubat 2009- Ocak 2010 döneminde, ekonomi genelindeki toplam Üretici Fiyat Endeksi %6 artarken, sığır veya dana karkaslarının fiyatının %56 oranında arttığını belirtti.

Bu dönemde, tüketici ihtiyaç ve tercihlerini gözeten organize perakende sektörünün içindeki zincirlerin inisiyatifi ile fiyatlardaki artışın tüketiciye daha geç yansıtıldığını beyan eden Özdemir, sözlerine fiyat artışının dönemsel olarak incelenmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır” diye devam etti.

Şubat 2009’dan itibaren üretici fiyatlarındaki artışın 12 ay boyunca gerçekleştiğini vurgulayan Nihat Özdemir, bu artışın tüketici fiyatlarına ancak Temmuz 2009’dan sonra yansıdığını belirtti. Özdemir, Ekim 2009- Ekim 2010 arasında geçen son 12 aylık dönemde ise, üretici fiyatları %43 artarken, tüketici fiyatlarındaki değişimin ise %36 seviyesinde kaldığına işaret etti.

Tüketici fiyatlarındaki artışın, üretici fiyatlarının gerisinde seyrettiğine dikkat çeken Özdemir, organize gıda perakendecilerinin bugün ülkenin önemli bir bölümüne yayılmış mağazaları ile ölçek ekonomisinden faydalanmakta olduğunu söyledi.

 

Devamını Oku
Yorum Yapın

Yorumunuz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Advertisement

Genel Haberler

Yılın indirim sezonu yaklaşıyor: 11.11 ve Black Friday

Editör

Yazar:

Yılın indirim sezonu yaklaşıyor: 11.11 ve Black Friday

Her yıl sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte hem alışverişçiler hem de pazar yerleri için heyecanlı bir döneme giriş yapıyoruz. Yüzlerce indirim ve kampanya ile karşı karşıya kaldığımız Black Friday döneminde birçoğumuz elbette ihtiyaçlarımızı da karşılamak istiyoruz. Normal dönemde çok daha yüksek meblağlar ödeyeceğimiz bir ürüne uygun fiyatlarla sahip olma şansı doğal olarak hepimizi cezbediyor. Söz konusu indirimlerden faydalanmak bu noktada mantıklı olduğu kadar gerekli de ancak yine indirimlerin gerçek olup olmadığını kontrol etmek ve ihtiyacımızdan fazlasını almamaya dikkat etmek gerekiyor.

Bu noktada bilinçli bir alışveriş süreci için iyi bir pazar araştırması yapmak gerekliliği aşikar. Birçok pazar yeri büyük indirim oranları ile kampanyalar yaptığını ilan etse de fiyat değişikliği noktasında bu indirimlerin göründüğü kadar büyük olmadığını fark ettiğimiz durumlar olabiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak adına fiyat karşılaştırmaları yaparak ve ürünlerin fiyat değişim grafiklerini inceleyerek Black Friday indirimleri dönemini avantajlı şekilde tamamlayabilirsiniz.

Elektronik, giyim, kozmetik, spor… her kategoride ihtiyacımız olabilir mi?

Sonbahar aylarında kuruyan yaprakların arasında yürümekten sonra belki de en heyecanla beklenen etkinlik alışveriş yapmak. Hem indirim ve kampanyalar hem de bir ürünü ucuza almanın vermiş olduğu heyecanı bastırmak elbetteki kolay değil. Ancak indirim dönemleri bir illüzyon mu yoksa gerçekten bizlerin indirimli ürün alabilmesi için planlanmış bir fırsat mı?

Elbetteki alışverişçiler kadar markalar için de önemli bir dönem Black Friday. Yıl içerisindeki kazançların birçoğunun söz konusu dönemlerde elde edildiği gerçeğini göz ardı edemeyiz. O nedenle markalar satışlarını artırmak adına indirimler yaparken, elbetteki kendi bütçelerini de düşünerek hareket etmek durumundalar. Buradan yola çıkarak kampanya dönemleri bizler için bir avantaj iken bütçemizi aşan bir soruna da dönüşebilir. Bu nedenle bilinçli bir alışverişçi olmakta fayda var.

Peki bu süreci doğru kararlar ile tamamlayabilmek adına neler yapabiliriz? İlk sıraya liste hazırlamayı yazabiliriz. Sadece 11.11 indirimleri için değil, günlük rutinimiz içerisinde market alışverişi dahi yaparken bir liste ile yola çıkmak her zaman sağlıklı bir alışveriş süreci sağlayacaktır. Tüketim toplumları ve değişen dünya parametreleri nedeniyle her şeyin ihtiyacımız gibi geldiğini hissedebiliyoruz ve özellikle indirim dönemleri bu duygularımızı çok daha derinden tetikleyebiliyor.

Bu nedenle üzerine düşünülmüş bir alışveriş listesi ile hareket etmek hem israfı önleyecektir hem de bütçemizi koruyacaktır. Söz konusu bilinçli alışverişin tek nedeni elbette bütçemizi korumak değil. Böylesine büyük bir tüketim alışkanlığından kaçınmamızın tek nedenini bütçemizi korumak olarak gördüğümüz taktirde içinde yaşadığımız Dünyada yalnız olduğumuzu zannedebiliriz.

Ama unutmamalıyız ki Dünya üzerinde milyarlarca insan bir arada yaşıyoruz ve sadece ürettiklerimizi değil doğanın bize sunduklarını da son sürat tüketmeye devam ediyoruz. İhtiyacımız dışında aldığımız her bir ürün bütçemizden götürdüğü kadar geleceğimizden ve doğamızdan da bir şeyler koparmaktadır. Hele ki yenilenebilir ve doğada çözünebilir ürünler tüketme konusunda pek de dikkatli bireyler değilsek, Dünyaya olan borcumuzu artırıyoruz denilebilir.

Elbette alışveriş dönemleri hepimiz için birer fırsat ve ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bu günlerde söz konusu indirimleri kaçırmak istemiyoruz. Hepimizin zaruri ihtiyaçları veya istekleri olabiliyor. Bunları karşılamak adına Black Friday indirimleri de önemli bir fırsat. O nedenle sunulan fırsatları değerlendirmek hepimizin hakkı. Ama bütçemizi koruyarak alışveriş yaptığımızı zannederken diğer taraftan cebimizden ve Dünyamızdan da fazlasını götürmemeye dikkat etmemiz gerekiyor.

Güvenilir adreslerden şaşmayın!

İndirim dönemlerinin karşımıza çıkardığı fırsatlar kadar yaratabileceği sorunlar da olabiliyor. Özellikle güvenli bir alışveriş süreci yaşamak adına dikkatli olmakta fayda var. Online alışverişte kredi kartı bilgilerimizi paylaştığımızı düşünürsek güvenilir adresleri tercih etmek aslında bir zorunluluk denebilir. Bu noktada SSL sertifikalı bir site üzerinden alışveriş yapmak kredi kartı bilgileri noktasında güvenli bir alışverişin kapılarını açmaktadır.

Bununla birlikte güvenilir satıcılardan alışveriş yapmak her zaman ilk koşul olarak hatırlanmalı. Geçmiş alışveriş alışkanlıklarımızda da güvendiğimiz esnaf ve markaları tercih ettiğimizi hatırlarsak, internet üzerinden yapılan alışverişlerde de güvenilir satıcılardan alışveriş yapmak mantıklı bir tercih olacaktır. Aksi takdirde orijinal olmayan veya kalitesiz bir ürünle karşılaşma ihtimaliniz artabilir.

Bu noktada bizlere en yol gösterici seçeneklerden biri güvenilir pazar yerlerini tercih etmek ve o pazar yerinde satış yapan marka veya satıcının değerlendirmelerini okumak. Unutulmamalı ki birincil kullanıcı deneyimlerinin yer aldığı yorumlar son yıllarda fazlaca kullanılmaya başlandı ve bir ürün satın alırken hem o ürünle ilgili hem de satıcı ile ilgili ayrıntılara yer verilmekte. Söz konusu değerlendirmeleri okuyarak hem alacağınız ürünle ilgili hem de alışveriş yapacağınız mağaza ile ilgili ayrıntılara ulaşarak güvenli bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Devamını Oku

Genel Haberler

“Yerli Market Haftası Fuarı” perakendenin yıldızlarını ağırlayacak

Editör

Yazar:

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) tarafından bu yıl 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek Yerli Market Haftası Fuarı, 6’ncı kez perakende sektörünün öncü markalarını sektör paydaşları ile bir araya getirecek.

İstanbul PERDER’in ev sahipliğinde organize gıda perakendesine 6 yıldan bu yana imzasını atan Yerli Market Haftası (YMH), Pin Fuarcılık organizasyonunda WOW Convention Center’da üretici, tedarikçi ve perakende sektörüne hizmet sunan firmaları yerel zincir market temsilcileriyle buluşturacak. “Birlikte daha güçlüyüz” sloganıyla bu yıl “Dilek Gıda ve Hedef Grup” ana sponsorluğunda yapılacak fuarda katılımcı firmalar iki gün boyunca yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Ayrıca perakendeye yıllarını vermiş isimler sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri paylaşacaklar.

Bu yıl fuarda 90 standlı katılım ile yer alacak firmalarımızla birlikte yaklaşık 10 bin’e yakın ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirten İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, “Yerli Market Haftası (YMH) ile bölgesel markaların ulusal marka olma yolunda ilerlemesine destek olmayı, onlara fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Yerel perakendeci ve tedarikçi firmaları aynı çatı altında buluşturarak birbirlerini tanımalarını, dayanışma ve paylaşımda bulunarak iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz’ın üstleneceği YMH’ta ilk gün Yenilenebilir Enerji, Elektromobilite ve Enerji Verimliliği, Yeni Dünya Düzeninin İpuçları, Geleceğin  Perakende Trendleri konuşulacak. İkinci gün ise, PERDER Başkanları Oturumu ve Aile Şirketlerini Geleceğe Taşımak başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Programın ilk gününde yer alacak konuşmacılar şöyle: Vat Enerji Hizmetleri Genel Müdürü M. Altuğ Karataş, Solarçatı CEO&Kurucusu Utku Korkmaz, S2C Kurucu Ortağı Uğur Kılıç, Atlas Space Kurucusu&CEO Ahmet Burçin Gürbüz, Payneer Ödeme Kuruluşu CEO’su Ergi Şener, SabancıDx Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve Teknosa Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Kalkan, Argus Growth Agency Kurucu&İş Geliştşrme ve Büyüme Danışmanı Bora Alçı ve I-Am Global Kurucu Ortağı emre Kuzlu.

İkinci gün ise sektörün duayen isimleri deneyimlerini ve sektördeki gelişmeleri paylaşacaklar. İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere ve önceki dönem başkanları Ramazan Ulu, İhsan Biçen, Reşat Narman ile Erdal Tüfekçi aynı oturumda bir araya gelecek. Ardından 2M Parlak Gıda İK ve Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Parlak moderatörlüğünde Şölen CEO’su Elif Çoban, EVYAP CEO’su Mehmet Evyap ve Snowy Ulu Kardeşler Genel Müdürü Bülent Efe aile şirketlerinin geleceğini masaya yatıracak.

Devamını Oku

Genel Haberler

BMD üyeleri Rusya’da

Editör

Yazar:

BMD üyeleri, perakende sektörünü gözlemlemek amacıyla Rusya’ya gittiler. DEİK Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, BMD Başkanı Sinan Öncel, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamar ve Gizia Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu, geziye katıldılar.

Moskova’da Kievskaya Ploshchad Group (Europeiskiy, Olimpiskiy, Schelkovsky), Colliers Group, ADG Group, Alışveriş Merkezleri Birliği (SCA) üyeleri, Moskova’nın özellikle lüks segment en ünlü iki AVM’si TSUM ve GUM yöneticileri, Rusya’da mağazaları bulunan üye marka temsilcileri ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile görüşmeler gerçekleştirdiler.

Moskova’daki görüşmelerde pek çok batılı markanın mağazalarının kapalı olduğu, önemli bir bölümünün ise ülkeden çıkma yönünde niyet bildirdiği bilgisi aktarıldı. Öte yandan mağazaları açık olarak faaliyete devam eden batılı marka sayısının da az olmadığı gözlemlendi.

Devamını Oku

POPÜLER